Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS - EN  BETALINGSVOORWAARDEN VAN BALLONNEN EN SLINGERS te LIMMEN

 

Artikel 1 - Algemene begripsbepalingen

 

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 

Opdrachtgever                          :  Een natuurlijk persoon, dan wel een

                                                  rechtsper­soon die van Ballonnen en slingers

                                                  goederen afneemt 

 

Ballonnen en slingers                  : BALLONNEN EN SLINGERS,  gevestigd te Limmen

 

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele andersluidende inkoop- voorwaarden van
  de opdrachtgever van toepassing op alle overeenkomsten van Ballonnen en slingers, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen. De voorwaarden zijn eveneens van 
  toepassing indien en voor zover Ballonnen en slingers ten behoeve van de levering van 
  goederen derden inschakelt, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen.
 2. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Ballonnen en slingers en de opdrachtgever zullen in overleg treden over de inhoud van de nieuwe bepalingen ter vervanging van de door nietigheid c.q. vernietiging getroffen bepalingen.

 

Artikel 3 - Offertes, prijzen en totstandkoming der overeenkomst

      
1.   Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk

            anders is overeengekomen.

     2.   De overeenkomst tussen partijen komt tot stand door de bevestiging per e-mail van 

            Ballonnen en slingers van de order aan de opdrachtgever. Op de mail staan tevens de prijs
            van de bestelde goederen en het rekeningnummer van Ballonnen en slingers aangegeven. 
      3.   Wijzigingen van en aanvullingen op een bestaande overeenkomst kunnen partijen slechts 
            binden nadat deze wijzigingen en/of aanvullingen door Ballonnen en slingers
            uitdrukkelijk per e-mail zijn bevestigd.

 

 

Artikel 4 - Duur en einde overeenkomst

 

 1. De overeenkomst vangt aan en eindigt op de in de e-mail genoemde data.
 2. De overeenkomst kan tussentijds zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling of
  rechterlijke tussenkomst is vereist per aangetekende brief door Ballonnen en slingers
  worden beëindigd, indien:
  - de opdrachtgever de verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden
    en/of de nadere overeenkomst niet nakomt.
  - de opdrachtgever met opzet een onjuiste voorstelling van goederen heeft gegeven.
  - de opdrachtgever is overleden cq haar rechtspersoonlijkheid verliest.

             - de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement komt te 
               verkeren, dan wel aangifte doet als bedoeld in artikel 1 van de Faillissementswet, 
               dan wel een schuldsaneringsregeling als bedoeld in artikel 284 e.v. van de
               Faillissementswet van toepassing is verklaard. 
             - op het vermogen van de opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel de opdrachtgever op 
               andere wijze geacht wordt niet in staat te zijn de verplichtingen, voortvloeiend uit de 
               overeenkomst, na te kunnen komen. 
     

 

Artikel 5 - Uitvoering van de werkzaamheden

 1. Ballonnen en slingers zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, behartigt de belangen van de opdracht­gever naar beste weten en kunnen en verricht zijn werkzaamheden naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de door de wet gestelde en te stellen eisen.
 2. Ballonnen en slingers staat in voor de deugdelijkheid van de door haar te leveren goederen. Ballonnen en slingers is niet gehouden tot garantie die verder strekt dan tot 
  hetgeen aan garantie door de fabrikant van de door Ballonnen en slingers geleverde 
  goederen en/of het door Ballonnen en slingers bij de werkzaamheden gebruikte materiaal wordt verleend.
 3. Ballonnen en slingers behoudt zich het recht voor bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, indien hij dit nodig of gewenst acht.

 

 

Artikel  6  - Bezorging/levering

 1. De bestelde goederen worden gestuurd naar c.q. afgeleverd op het opgegeven adres van de opdrachtgever.
 2. De levering geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 3. De levering vindt plaats via GLS en vangt aan op het moment waarop Ballonnen en slingers betaling van de door opdrachtgever bestelde goederen, vermeerderd met de verzendkosten, heeft ontvangen. Deze betaling dient plaats te vinden op de in de order genoemde wijze.Na ontvangst van het gehele bedrag zullen de bestelde goederen binnen 2 dagen worden verzonden via GLS.
 4. De levertijd vangt bij verzending onder rembours aan na bevestiging van de order. Ballonnen en slingers zal de te leveren goederen binnen 2 dagen vervolgens aanbieden aan de pakketdienst.
 5. Indien Ballonnen en slingers constateert dat de in lid 3 of 4 van dit artikel genoemde termijn niet kan worden gerealiseerd treedt zij in overleg met de opdrachtgever om een nieuwe datum overeen te komen.
 6. De levering van pakketten via GLS geschiedt in beginsel de dag, volgend op de aanbieding van de pakketten bij GLS. Ballonnen en slingers is niet aansprakelijk tegenover de opdrachtgever indien het pakket door afwezigheid op het door de opdrachtgever opgegeven adres niet (tijdig) kan worden afgeleverd. Evenmin is Ballonnen en slingers tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor fouten van GLS bij de bezorging, behoudens het bepaalde in artikel 8.

 

 

Artikel 7  - Betaling, rente en kosten

 

 1. De opdrachtgever dient bij verzending per GLS het totaal bedrag van de factuur bij

 vooruitbetaling te voldoen.Bij het opmaken van de factuur gaat Ballonnen en slingers uit van de gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt.

 1. De opdrachtgever dient bij verzending onder rembours het volledige bedrag, inclusief rembourskosten bij aflevering aan de pakketdienst te voldoen.
 2. Indien uitdrukkelijk een andere betalingswijze is overeengekomen tussen Ballonnen en slingers en de opdrachtgever dient de opdrachtgever de factuur binnen 7 dagen te betalen.
 3. De opdrachtgever is niet gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met welke           vordering dan ook.
 4. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst overeenkomstig artikel 4 lid 2 wordt geen restitutie verleend. Eventueel nog niet betaalde termijnen van de overeengekomen prijs zijn bij beëindiging conform artikel 4 lid 2 terstond opeisbaar en verschuldigd.
 5. Indien het factuurbedrag niet is betaald binnen de in lid 3 genoemde termijn, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal de opdrachtgever schriftelijk worden aangemaand de schuld, verhoogd met rente à 1,5 % per maand vanaf de datum waarop het bedrag verschuldigd is geworden, binnen 10 dagen na de datum van de aanmaning te voldoen.
 6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door Ballonnen en slingers en/of het door Ballonnen en slingers ingeschakelde incassobureau dan wel de gerechtsdeurwaarder worden gemaakt in verband met incasso van achterstallige betalingen en de daarop betrekking hebbende wettelijke rente komen voor rekening van de opdrachtgever. 
  De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15 % van de in totaal door de opdrachtgever verschuldigde som met een minimum van 75,- Euro.
 7. Ballonnen en slingers is aangesloten bij Excellent Incasso BV. Bij non-betaling wordt de vordering aan Excellent in handen gegeven.

 

Artikel 8 - Annulering en Restitutie

 1. Indien de geleverde goederen na de overeengekomen termijn bij de opdrachtgever zijn geleverd door toedoen of nalaten van de opdrachtgever of door toedoen of nalaten van TNT post, dan is de opdrachtgever gerechtigd de bestelde goederen retour te zenden. Na ontvangst van de goederen zal Ballonnen en slingers het van opdrachtgever ontvangen bedrag restitueren exclusief verzendkosten restitueren, indien en voor zover de goederen geheel onbeschadigd in de originele verpakking worden geretourneerd, zulks ter beoordeling van Ballonnen en slingers.
 2. Indien de geleverde goederen na de overeengekomen termijn bij de opdrachtgever zijn geleverd door toedoen of nalaten van Ballonnen en slingers, dan zal het gehele door opdrachtgever betaalde bedrag worden gerestitueerd na het retour zenden van de goederen door de opdrachtgever, indien en voor zover de goederen geheel onbeschadigd in de originele verpakking worden geretourneerd, zulks ter beoordeling van Ballonnen en slingers.
  Het bepaalde in artikel 10 lid 2 is hier onverkort van toepassing.
 3. Indien de goederen in het geheel niet worden afgeleverd bij de opdrachtgever c.q. zijn vertegenwoordiger zal Ballonnen en slingerseen zoekopdracht bij GLS uitzetten. Indien de goederen alsnog worden gevonden en weer in het bezit van Ballonnen en slingers worden gesteld zal alsnog restitutie van het door de opdrachtgever betaalde bedrag aan de opdrachtgever plaatsvinden.
 4. Indien de opdrachtgever een onjuist besteld artikel wil ruilen geschiedt dit op kosten van de opdrachtgever.
 5. Indien Ballonnen en slingers aantoonbaar een verkeerd artikel heeft gestuurd geschiedt de ruiling op kosten van Ballonnen en slingers.

 

Artikel  9  - Overmacht en annulering

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid waarmee partijen ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening konden houden en tengevolge waarvan de normale  uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet kan worden verlangd, door oorgoederen buiten de schuld- of risicosfeer van één der partijen ontstaan, zoals:
 •          oorlog, oorlogsgevaar, (natuur)rampen
 •          niet of niet tijdig levering van goederen en diensten door derden
 •          werkstaking, blokkades
 •          bedrijfsstoring (bijvoorbeeld door brand, het verloren gaan van gegevens, ongeval, epidemieën e.d.)
 1.    Tijdens overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de periode waarin    
        door overmacht nakoming van de verplichtingen van partijen niet mogelijk is, langer duurt dan 
        drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. In geen geval zal 
        Ballonnen en slingers gehouden zijn tot het vergoeden van door de opdrachtgever geleden 
        schade in geval van overmacht.
 2.    Indien de overeenkomst in geval van overmacht tussentijds door Ballonnen en slingers is
        beëindigd is door de opdrachtgever een zodanig gedeelte van de overeenge­komen vergoeding
        verschuldigd als met de stand der uitgevoer­de werkzaam­he­den overeenkomt.
  4.   Indien de opdrachtgever zijn order alsnog geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, 
        dan behoeft dit de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ballonnen en slingers.
        Alsdan is de opdrachtgever gehouden alle met het oog op de uitvoering door Ballonnen en slingers
 3.       reeds gemaakte kosten van voorbereiding, materiaal en loonkosten te 
        vergoeden, te vermeerderen met een schadeloosstelling van 10 % van de overeengekomen
         prijs.

 

 

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

 

 1. Ballonnen en slingers aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever geleden directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming 
  van de overeenkomst of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid 
  door haar verzekering wordt gedekt, en wel tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel de directe schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat met de overeenkomst is gemoeid.
 3. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de directe schade een gevolg is van opzet of grove schuld van Ballonnen en slingers of van haar leidinggevende werknemers en/of wordt veroorzaakt door dood of lichamelijk letsel.
 4. Ballonnen en slingers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Alvorens Ballonnen en slingers aansprakelijk te stellen is de opdrachtge­ver gehouden Ballonnen en slingers zo mogelijk in de gelegenheid te stellen een bij de uitvoering der overeenkomst gemaakte fout binnen een redelijke termijn voor eigen rekening te herstel­len.

 

 

Artikel  11 -  Geheimhouding

 

Ballonnen en slingers  en de opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Ballonnen en slingers of de opdrachtgever als zodanig schriftelijk is medegedeeld of als dit uit de aard van de informatie voortvloeit.

 

           

Artikel  12 - Toepasselijk recht

 

Op alle door Ballonnen en slingers gedane aanbiedingen en/of offertes dan wel leveringen, hoe ook genaamd, alsmede op alle met Ballonnen en slingers gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Navigatie